Data Entry

Migration

Individual/Group
Individual/Group Some Text.............
Individual
Group
Category* Some Text.............
Total No. passengers (आपल्यासोबत जाणाऱ्याची संख्या) Some Text.............
Purpose of Travel (प्रवासाचे कारण) Some Text.............
You are travelling From (सध्याचा रहिवासी राज्य /तालुका /पत्ता)
From State Name (सध्याचे राज्याचे नांव)* Some Text.............
From District Name (सध्याचे जिल्हाचे नांव )* Some Text.............
From Taluka Name (सध्याचे तालुकाचे नांव)* Some Text.............
From Village Name (सध्याचे गावाचे नांव)* Some Text.............
From Address (सध्याचा पत्ता)* Some Text.............
You are travelling To (ज्या राज्यात जावयाचे आहे त्या राज्याचे नाव /तालुका /पत्ता)
To State Name* Some Text.............
To District Name* Some Text.............
To Taluka* Some Text.............
To Village Name* Some Text.............
To Address* Some Text.............
Individual/Group Leader Details
Leader Name* Some Text.............
Leader Gender Some Text.............
Male
Female
Third Gender
Photo* Some Text.............
Mobile No.* Some Text.............
Adhaar No. Some Text.............
Age* Some Text.............
Vehicle Details
Vehicle Type* Some Text.............
Vehicle Category (प्रवास करण्याचा प्रकार * टू व्हिलर - एका व्यक्ती फक्त * थ्री व्हिलर - दोन व्यक्ती फक्त *फोर व्हिलर - तीन व्यक्ती फक्त *एस यु वि /जीप - चार व्यक्ती फक्त ) Some Text.............
Vehicle No. (स्वतःची गाडी /खाजगी गाडी असल्यास गाडी क्रमांक आवश्यक ) Some Text.............
Route plan (Enter Details of travel journey कोणत्या मार्गाने आपण प्रवास करणार आहत ) Some Text.............
Driver Details
Name Some Text.............
Gender Some Text.............
Male
Female
Third Gender
Age Some Text.............
Mobile no. Some Text.............
Ducuments
Medical Certificate Attach Doctor Certificate / Fitness Certificate (Not having Covid-19 Symptoms/ज्वर सदृश्य लक्षण नसलेचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र)* Some Text.............
Upload ID Proof Some Text.............
Return Journey
Journey From Date* Some Text.............
Journey To Date* Some Text.............
Return Journey Some Text.............
Yes
No
No of Passenger Return Journey Some Text.............